Deklaracja Dostępności - Gokbis 2021

Title
Przejdź do treści
Deklaracja Dostępności

Wstęp.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp Deklaracji
Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.gokbis.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokbis.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: biuro@gokbis.pl; Tel.: 74 89 39 397. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna
Budynek Gminnego Ośrodku Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
Biblioteka nie dysponuje  miejscami parkingowymi.
Można wejść z psem asystującym.
Budynek jest wyposażony w pochylnie.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:
skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 74 89 39 397
napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach , ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki.
wysłać e-mail na adres: biuro@gokbis.pl
skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 8:00-15:00
Brak tłumacza języka migowego


Wróć do spisu treści